Regulamin sklepu

Witamy w sklepie isic.pl specjalizującym się w dostarczaniu produktów dla klientów programu lojalnościowego ISIC/ITIC/IYTC

Podmiot Odpowiedzialny

Stowarzyszenie Almatur. z siedzibą w 00-332 Warszawa, ul. Oboźna 7/32
Tel.: +48 228 262 614
Rejestr handlowy: KRS: 0000190203, NIP: 5251111745, REGON: 010624069

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki regulują korzystanie ze wszystkich stron internetowych Stowarzyszenia Almatur, Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym momencie, a obowiązkiem Użytkownika jest regularne ich sprawdzanie przed dokonaniem zamówienia. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa.

1. Wstęp

Niniejsze Warunki regulują świadczenie usługi dostarczania przez nas dowolnego produktu zamówionego przez Użytkownika na wszystkich stronach internetowych Stowarzyszenia Almatur
Korzystanie z naszych witryn oznacza akceptację niniejszych Warunków w całości. Brak zgody na niniejsze Warunki, korzystania z usług lub jakąkolwiek część niniejszego Regulaminu, wyklucza możliwość korzystania Użytkownika z tych stron internetowych.
W niniejszych Warunkach korzystania z usługi, słowa 'my', 'nas' lub 'nasze', odnoszą się do Stowarzyszenia Almatur, pod słowami: 'Użytkownik', 'Ty', rozumiana jest osoba, która korzysta z usług.

2. Oferta I Zawarcie Umowy

Zamawiając na naszych stronach internetowych, Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat i akceptuje nasze Warunki. Stowarzyszenie Almatur wysyła potwierdzenia zamówienia na adresy poczty elektronicznej lub poprzez przypisanie informacji na koncie użytkowania. To potwierdzenie nie oznacza przyjęcia zamówienia Użytkownika, ponieważ umowa zostanie sporządzona dopiero po otrzymaniu przez nas informacji o uprawnieniach oraz potwierdzenia dokonania płatności za produkt lub składkę.
Stowarzyszenie Almatur zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia dowolnego zamówienia bez podania dalszych szczegółów.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

Za pośrednictwem strony prowadzonej przez Stowarzyszenie Almatur można nawiązać członkostwo w Stowarzyszeniu Almatur potwierdzone wydaniem międzynarodowej legitymacji studenckiej ISIC, IYTC, ITIC lub ISIC-PTSM – International Student Identity Card.

3.1 Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia Almatur może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 12 lat i jest uczniem lub studentem studiów wyższych.
3.2. Kandydat na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur uzyskuje członkostwo po złożeniu deklaracji członkowskiej wg wzoru określonego przez Stowarzyszenie oraz opłaciła składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu legitymacji ISIC potwierdzającego członkostwo zgodnie z pkt. 4 niniejszego regulaminu. Złożenie deklaracji członkowskiej może nastąpić on-line poprzez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.isic.pl. Kandydat na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur w toku procedury składania deklaracji członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest załączyć i przesłać skan swojej legitymacji szkolnej bądź studenckiej, ważnej w dacie składania deklaracji on-line oraz zdjęcia w formacie i o wymiarach zdjęcia legitymacyjnego.
3.3. Osoby, które w dacie złożenia deklaracji członkowskiej on-line nie miały ukończonych 16 lat winny wysłać na adres Stowarzyszenia Almatur nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej on-line pisemną zgodę ich przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do Stowarzyszenia.
3.4. Jako potwierdzenie członkostwa osoba otrzymuje po wniesieniu odpowiedniej opłaty tytułem składki członkowskiej wedle swego wyboru legitymację ISIC, ITIC, IYTC albo ISIC –PTSM w jednym z poniższych wariantów:

a) legitymację ISIC :

I. w wersji bez ubezpieczenia,
II. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,
III. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,

b) legitymację ISIC-PTSM w przypadku, gdy dana osoba przystępując do Stowarzyszenia Almatur przystępuje jednocześnie do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz International Hostelling:

I. w wersji bez ubezpieczenia,
II. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,
III. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,

c) legitymację IYTC:

I. w wersji bez ubezpieczenia,
II. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,
III. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,

d) legitymację ITIC:

I. w wersji bez ubezpieczenia,
II. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,
III. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,

3.5 Aktualna wysokość składek członkowskich dla członków stowarzyszonych przy uwzględnieniu wskazanych w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu wariantów legitymacji potwierdzającej członkostwo  jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl.
3.6 W przypadku wyboru przez kandydata na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur potwierdzenia członkowska w postaci legitymacji ISIC, ITIC, IYTC w wariancie z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii, możliwe jest wykupienie po wniesieniu opłaty z tego tytułu dodatkowego ubezpieczenia. Aktualna wysokość składek ubezpieczeniowych do dodatkowego ubezpieczenia której jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl  w zakresie:
a) sportów ekstremalnych i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 
3.7. Okres ubezpieczenia posiadacza legitymacji odpowiada okresowi ważności legitymacji z zastrzeżeniem, iż:
a) w przypadku ISIC – okres ubezpieczenia wynosi nie więcej niż 16 miesięcy i dla legitymacji wykupionej w okresie:
• · 01.01. – 31.08. zachowuje ważność do końca danego roku kalendarzowego
• · 01.09. – 31.12. zachowuje ważność do końca następnego roku kalendarzowego
b) w przypadku legitymacji ISIC-PTSM – okres ubezpieczenia wynosi zawsze 12 miesięcy od dnia wystawienia legitymacji.
3.8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubezpieczeń oferowanych w wariantach karty ISIC,ITIC i IYTC z ubezpieczeniami znajdują się w dokumentach:
„Szczególne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i poza krajem stałego pobytu dla posiadaczy kart ISIC, ISIC-AZS, ISIC-PTSM, ISIC-Master Card PayPass ITIC, IYTC”
oraz
„Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP dla posiadaczy kart ISIC, ISIC-PTSM, ITIC, ISIC-Master Card PayPass, IYTC”
przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. zamieszczonych na stronie internetowej www.isic.pl.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

4.1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu
Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest:
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Przeglądarka internetowa
Do złożenia zamówienia niezbędne jest również aktywne konto e-mail.

4.2. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
4.2.1 Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
4.2.2. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.


5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

1.Stowarzyszenie Almatur świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach w nim określonych.
3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez użytkownika stron Serwisu, umowa o świadczenie usługi rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej (zwany dalej „Klientem”) może składać skargi, zażalenia i reklamacje, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Stowarzyszenie Almatur (zwane dalej łącznie „reklamacjami”).
2. Reklamacje można zgłaszać w następujących miejscach i formie:
a) pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub posłańca na adres: Stowarzyszenie Almatur ul. Oboźna 7/32,  00-332 Warszawa
b) pocztą elektroniczną: info@isic.pl
3. Reklamacja powinna zawierać podstawowe dane kontaktowe Klienta umożliwiające identyfikację i kontakt w celu udzielenia odpowiedzi (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, numer umowy ubezpieczenia/polisy.
4. Stowarzyszenie Almatur rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w tym terminie. W takiej sytuacji Stowarzyszenie Almatur poinformuje Klienta, który złożył reklamację, o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną.

7. Składanie Zamówienia/Nawiązywanie członkostwa

Złożyć zamówienie oraz nawiązać członkostwo w Stowarzyszeniu mogą jedynie osoby pełnoletnie. W przeciwnym wypadku należy poprosić rodziców lub prawnych opiekunów o złożenie zamówienia w Twoim imieniu lub posiadania ich pisemnej zgody na dokonanie zamówienia, które należy przesłać w informacji zwrotnej po potwierdzeniu przyjęciu zamówienia/członkostwa. Jeśli masz między 14 a 18 lat, możesz przeglądać serwis internetowy oraz zaciągać informację o produktach lub usługach. Wskazane jest, aby przed nawigacją i / lub rejestracją w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych, rodzice lub opiekunowie prawni mieli możliwość wyjaśnienia wszelkich pojawiających się pytań. Jeśli masz mniej niż 14 lat, nie podawaj nam żadnych informacji osobistych ponieważ nie możemy ich przetwarzać.

Po uzyskaniu dostępu do naszych stron internetowych należy wypełnić formularz zawierający wymagane dane osobowe, a następnie kliknąć przycisk rejestruj. Następnie należy wybrać wybrany przez siebie produkt lub usługę dodając ją do koszyka, a następnie dokończyć proces zamówienia wybierając sposób dostawy. Kolejność kroków może być odwrotna, niezależnie jednak od wyboru, zawsze musi zostać zakończona płatnością.

Po złożonym zamówieniu, wyślemy e-mail z informacjami o zamówieniu.

W razie jakichkolwiek problemów z dostawą lub zamówieniem zamówienia skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować o sytuacji i zaproponować alternatywne, interesujące produkty lub też zwrócić kwotę zapłaconą przy składaniu zamówienia.

Zamówienie na produkty fizyczne może być anulowane w każdej chwili i bez dodatkowych kosztów pod warunkiem, że nie zostało zafakturowane lub przekazane do firmy transportowej. Jeśli paczka opuściła nasz magazyn zamówienie można anulować dopiero po jego otrzymaniu i skorzystania z prawa do zwrotu.

Zamówienie na produkty i usługi cyfrowe nie może być anulowane po rozpoczęciu ich pobierania lub otrzymaną dostępu do ich wykorzystania. Użytkownik ma możliwość anulowania zamówienia na produkty i usługi cyfrowe przed ich otrzymaniem lub przed rozpoczęciem ich pobierania w ciągu 14 dni od zamówienia.

Dostępność produktów na naszych stronach internetowych może stale się zmieniać i odzwierciedlać sytuację w czasie rzeczywistym. Dodanie elementu do koszyka nie gwarantuje, że będzie on zarezerwowany, ponieważ inni Użytkownicy mogą go kupić wcześniej. Tylko wtedy, gdy proces płatności został zakończony, produkt lub usługa jest faktycznie zarezerwowana dla danego Użytkownika. Stowarzyszenia Almatur dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć produkty i usługi wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia np. w przypadku problemów z asortymentem. W takich przypadkach skontaktujemy się z w celu poinformowania i zaproponowania alternatywnych produktów lub usług które można nabyć.

8. Dostawa produktów

Stowarzyszenie Almatur dostarczy produkty wskazane w potwierdzeniu zamówienia, zgodnie wybranym rodzajem dostawy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na czas realizacji zamówienia składa się: Przygotowanie produktu lub usługi, pakowania, przekazanie do spedycji, następnie dostawa. Czas dostawy może być różny w zależności od typu produktu i usługo oraz wybranego rodzaju transportu. Przygotowanie produktów lub usług jest zwykle realizowane w dni robocze w godzinach od 9 do 16, czas wskazany na realizację zamówienia rozpoczyna od momentu potwierdzeniu przejęcia zamówienia.

Dołożymy wszelkich starań aby produkt lub usługa zostały dostarczone w jak najkrótszym czasie, jednakże nie mamy wpływu na ewentualne opóźnienia wynikłe po stronie dostawców. W przypadku takiej sytuacji Użytkownik upoważnia Stowarzyszenia Almatur do występowania w jego imieniu w stosunku do podmiotów trzecich.

9. Prezentacja produktów

Dostępne przedmioty i usługi są opisane i prezentowane z największą precyzją. Należy przeczytać opis każdego produktu, aby poznać szczegóły i właściwości. Wybór i zakup produktu leży wyłącznie w gestii Użytkownika. Stowarzyszenia Almatur zastrzega sobie możliwość do pomyłek i błędów, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń. Wszyscy Użytkownicy proszeni są o poinformowanie nas o błędzie znalezionym w opisie produktu.

10. Ceny i opłaty za dostawę

Wszystkie ceny są wyraźnie widoczne na naszych stronach internetowych. Ceny mogą być często zmieniane. Obowiązujące ceny za każde zamówienie są ustalone w momencie złożenia zamówienia.

Ceny prezentowane są następująco:
- w przypadku zamówień wysyłanych do krajów Unii Europejskiej VAT jest już wliczony w cenę produktu widoczną na naszych stronach internetowych. Tak więc VAT i wszelkie podatki od sprzedaży są już wliczone, a Użytkownik ponosi jedynie koszt produktu i koszty wysyłki.
- w przypadku zamówień wysyłanych do krajów spoza Unii Europejskiej ani VAT, ani podatek od sprzedaży nie będzie doliczany do ceny podanej na naszej stronie internetowej, a Stowarzyszenie Almatur nie obciąży Użytkownika żadnymi podatkami. Należy jednak zauważyć, że pakiety mogą podlegać opłatom celnym i przywozowym obowiązującym w kraju, do którego wysyłamy zamówienie. W takim wypadku kurier pobierze bezpośrednio podatki lub cła. Ponieważ podatki i cła mogą również zależeć od kategorii produktów i zadeklarowanej kwoty, nie jesteśmy w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat ich wysokości. Zalecamy skonsultować się z lokalnym biurem celnym, które z przyjemnością udzieli dalszych informacji.
Nasze opłaty wysyłkowe są obliczane na podstawie wagi i wolumenu. Po dodaniu dowolnego przedmiotu do koszyka, wyświetlane są odpowiednie opłaty za wysyłkę, a opcję dostawy można wybrać gdy wszystkie produkty zostały dodane do koszyka.

11. Dostępność produktów

Stowarzyszenie Almatur oferuje szeroki wybór przedmiotów, spośród których większość jest w magazynie, natomiast inne muszą być sprowadzone na zamówienie. Z tego względu podczas wybierania produktu zostanie wyświetlona szacowana data dostawy. Jeśli rzecz jest w magazynie, informację tę można znaleźć tuż obok przybliżonej daty dostawy. Szacowana data dostawy jest obliczana na podstawie dostępności produktów i czasu wysyłki. Opiera się ona na naszym doświadczeniu z każdym dostawcą i wybranym kurierem. Po zamówieniu kilku rzeczy w jednym zamówieniu, szacowana data dostawy zostanie obliczona na podstawie dostępność wszystkich z nich. Czas od wydania produktu do dostawy, do jego dostarczenia różni się w zależności od wybranej metody dostawy. Szacowana data dostawy jest jedynie orientacyjna i zależy od dostępności produktów, dostępności kuriera, a także płatności.
W przypadku, gdy Stowarzyszenie Almatur musi anulować część zamówienia ponieważ produkt nie jest już dostępny z uwagi na zaprzestanie jego produkcji lub zakończeniu świadczenia danej usługi, poinformujemy o tym bezpośrednio. Jeśli Stowarzyszenie Almatur będzie w stanie zaoferować podobny przedmiot lub usługę, Użytkownik otrzyma bezpośrednio alternatywną propozycję. W przeciwnym wypadku należy anulować przedmiot / zawnioskować o zwrot zapłaconej ceny produktu.

12. Płatność

Stowarzyszenie Almatur oferuje kilka sposobów płatności. Nasze główne metody płatności to Paybynet, Voyager.com, CreditCard i płatność przy odbiorze.

Należy pamiętać, że oferowane metody płatności mogą różnić się w zależności od usługi bądź produktu, a także kraju przeznaczenia. Po dodaniu wszystkich produktów lub usług do koszyka i wybraniu kuriera, zostaną wyświetlone wszystkie dostępne metody płatności dla danego zamówienia.

W przypadku płatności online dokonywanych kartą kredytową używany jest system zabezpieczeń Secure Socket Layer (SSL), który umożliwia szyfrowanie informacji bankowych w sieci.

13. Dostawa

Podczas składania zamówienia można wybrać opcję dostawy po dodaniu wszystkich produktów do koszyka. Stowarzyszenie Almatur wysyła zamówienie na adres podany podczas składania zamówienia. Aby zapewnić bezpieczne dostarczenie paczki, firma kurierska potrzebuje podpisu w celu potwierdzenia pomyślnej dostawy. Jeśli nikt nie odbierze paczki, kierowca podejmie próbę nowej dostawy, zostawi przesyłkę u sąsiada, w miejscowym urzędzie pocztowym lub depozycie. W przypadku gdy paczka nie mogła zostać dostarczona z jakiegokolwiek powodu, np. nieprawidłowy adres, złe informacje dotyczące dostawy, odmowa przyjęcia przesyłki itp., zazwyczaj zostanie ona zwrócona bezpośrednio do nas. Należy pamiętać, że możemy zwrócić tylko zapłaconą cenę produktu, gdy paczka dotrze do naszego magazynu i każdy produkt zostanie zweryfikowany. Użytkownik otrzyma zwrot wartości produktów przy użyciu tej samej metody płatności, jaką zastosowano podczas składania zamówienia. Wszelkie opłaty za wysyłkę nie zostaną zwrócone.

14. Gwarancja

Wszystkie nasze produkty fizyczne objęte są 2-letnią gwarancją producenta. W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio z producentem danego produktu. W przypadku usług cyfrowych gwarancja jest ograniczona do czasu 3 miesięcy lub okresu rękojmi jednak nie dłużej niż oferowany czas ważności usługi.

15. Zwroty i prawo odstąpienia od umowy

Stowarzyszenie Almatur gwarantuje prawo zwrotu zakupionego produktu fizycznego bez konieczności podawania przyczyny, w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania towaru. Możesz zwrócić dowolny przedmiot w ciągu 30 dni, o ile jest on w idealnym stanie (nieużywany, z etykietami, w oryginalnym opakowaniu). Pamiętaj, że wszelkie przedmioty niestandardowe lub dedykowane pod indywidualne zamówienie nie mogą być zwracane.

Produkty i usługi cyfrowe mogą zostać zwrócone w ciągu 14 dni od zamówienia, tylko w przypadku gdy produkt nie został pobrany, lub użytkownik nie uzyskał dostępu do ich wykorzystania.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby podawania przyczyny. Wszystkie produkty muszą być nieużywane i w oryginalnym stanie. Okres odstąpienia od umowy to 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Aby skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia, należy poinformować nas o tym, korzystając z formularza zwrotnego zawierającego wyraźną deklarację o odstąpieniu od umowy kupna.

Na Stowarzyszenie Almatur ul. Bagatela 10/10, 00-585 Warszawa, Polska lub za pośrednictwem naszej strony.

Wzór formularza odstąpienia:

Ja, __________________________________________________________ Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy kupna ______________ Dotyczącej następujących towarów ___________________________________________________ Zamówione dnia __/__/__/ / otrzymane dnia /__/__/__/ Imię i nazwisko Użytkownika _________________________________________________ Adres Użytkownika (ów) ____________________________________________ Data __/__/__/

16. Recenzje i komentarze

Zachęcamy do pozostawiania opinii, komentarzy i pytań dotyczących produktów na naszych stronach internetowych. Regularnie monitorujemy te treści i zastrzegamy sobie prawo do ich usuwania, odrzucania lub edytowania w dowolnym momencie. Umieszczając na naszych witrynach internetowych informacje w postaci recenzji, pytań do produktu, komentarza, Użytkownik akceptuje, że przesłana treść nie jest chroniona prawami autorskimi i pozwala na jej pojawienie się na naszych stronach internetowych.

17. Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia związane z sytuacjami nie przewidzianymi, losowymi oraz kryzysowymi. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, zamówienie użytkowania może zostać opóźnione w realizacji lub anulowane. Każdorazowo w takim wypadku skontaktujemy się z użytkownikiem tak szybko jak to możliwe informując o zaistniałej sytuacji oraz możliwościach wykonania naszych zobowiązań.

Za zdarzenie związane z sytuacjami nie przewidzianymi, losowymi oraz kryzysowymi pozostające poza naszą kontrolą rozumiemy dowolne wydarzenie, które jest od nas w rozsądnym stopniu niezależne, jak na przykład działanie siły wyższej, wojna, atak terrorystyczny, embargo, zamieszki, strajki, blokady, spory handlowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne naturalne katastrofy, niepogodę, przerwanie transportu, działania rządu lub awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub transportowych.

Skargi - prowadzimy procedurę rozpatrywania skarg, która będzie używana w celu rozwiązywania sporów po ich pierwszym zaistnieniu. Prosimy o informowanie nas w przypadku chęci złożenia skargi lub pozostawienia komentarza.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak się z nami skontaktować, należy odwiedzić naszą stronę Kontakt.

18. Ochrona danych osobowych i uwagi

Stowarzyszenie Almatur jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych. Informujemy, że dane osobowe, które przekazałeś będą analizowane w celu zapewnienia usług i / lub dostarczenia zamówionych towarów, usług, oraz jeżeli dokonasz zakupu oraz w celu udostępnienia informacji handlowych w formie elektronicznej.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Stowarzyszenie Almatur ul. Bagatela 10/10, 00-585 Warszawa, Polska
Przedstawicielem Stowarzyszenie Almatur (DPO) do spraw związanych z ochroną danych jest Pan Remigiusz Przybytniowski, z którym możesz kontaktować się w sprawie korzystania ze swoich praw. Możesz kontaktować się z przedstawicielem (DPO) pod następującym adresem mailowym: dpo@almatur.pl .

Podstawą prawną do wysyłania informacji handlowej jest wyrażenie przez Ciebie zgody wyrażanej w momencie kiedy dokujesz rejestracji bądź zakupów bądź nawiązywania członkostwa w Stowarzyszeniu zgoda ta obejmuje również komunikację za pomocą środków elektronicznych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera i wycofać zgodę na otrzymywanie tego typu korespondencji. Aby to zrobić należy anulować subskrypcji w zakładce Moje Konto.

W momencie rejestracji przekazujesz nam swoje dane osobowe, co pozwala Stowarzyszeniu Almatur na świadczenie usług i poprawną identyfikację Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika. Dane osobowe, które musisz nam dostarczyć są niezbędne do wysyłania informacji i / lub zamówień i / lub nawiązywania członkostwa oraz do przygotowania rozliczeń

Brak tych danych lub ich niedokładność doprowadzi do braku możliwości wysyłania informacji i / lub realizacji zamówień i / lub nawiązywania członkostwa.

Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać dostarczone z tego powodu, zostanie ono automatycznie anulowane.

Stowarzyszeniu Almatur zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku utajnienia tych danych, jak również traktowania ich z zachowaniem poufności, podejmując środki niezbędne do ochrony ich przed zmianą, przetwarzaniem i nieupoważnionym dostępem, jako to zostało określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ponadto Stowarzyszenie Almatur zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż usługi zapewniane przez swoją stronę oraz do nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim, o ile nie zaistnieje konieczność. W przypadku nawiązywania członkostwa w Stowarzyszeniu dane osobowe są przekazywane do:
1. ISIC Association z siedzibą w Kopenhadze 1450, Nytorv5 w Danii, w celu realizacji umowy o wydanie karty ubezpieczeniowej posiadacza legitymacji ISIC.
2. Partnerom Stowarzyszenia Almatur umożliwiając uzyskanie korzyści w tym zniżek finansowych wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Osobom wybierającym kartę z ubezpieczeniem w celu realizacji umowy o wydanie ubezpieczenia dla posiadacza legitymacji ISIC/ITIC/IYTC: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (zwany dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoska 22A oraz przedstawicielowi Wiener realizującego usługi Assistance.

Akceptując Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na międzynarodowe udostępnianie i / lub przekazywanie swoich danych osobowych innym firmom grupy lub podmiotom związanym z Stowarzyszeniem Almatur do celów wymienionych w poprzednich paragrafach.

Na identycznych zasadach zezwalasz na przekazywanie i / lub przekazywanie za granicę Twoich danych do firm, z którymi konieczne jest dzielenie się Twoimi danymi w celu zrealizowania zamówienia lub wysyłanie informacji, takich jak firmy transportowe, firmy kurierskie, przesyłanie komunikatów, płatności, logistyka, profesjonalne usługi hostingowe i zarządzanie danymi, usługi analityki internetowej itd. Informujemy, że Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane do tych firm.

Twoja zgoda może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu na adres Stowarzyszenia Almatur podpisanego oświadczenia zatytułowanego „WYCOFANIE ZGODY”.

Ponadto, masz prawo do dostępu do informacji o Tobie, które znajdują się w naszym posiadaniu, do ich modyfikowania, usunięcia, zakazania przetwarzania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania przeniesienia Twoich danych. W tym celu musisz przesłać do nas list zawierający kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość i zaadresowany na: Stowarzyszenie Almatur lub mailem: dpo@almatur.pl

19. Własność intelektualna i prawa autorskie

Cała zawartość sklepów internetowych Stowarzyszenie Almatur. (ilustracje, teksty, opisy, własne marki, obrazy, filmy wideo ...) należą do Stowarzyszenie Almatur Znaki towarowe innych firm są własnością ich właścicieli. Jakakolwiek częściowa i całkowita reprodukcja zawartości dowolnymi metodami i jakimikolwiek środkami wymaga uprzedniej zgody Stowarzyszenia Almatur lub posiadaczy praw.

20. Linkowanie

Akceptujemy linkowanie do naszych witryn internetowych, jednakże osoba udostępniająca link jest zobowiązana do udostępnienia linku w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem, nie narażając naszej reputacji ani nie wykorzystując jej (np. przez użycie linku sugerującego jakiekolwiek powiązanie lub poparcie przez nas). Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie w każdej chwili lub żądanie usunięcia linku do naszych stron internetowych, do których Użytkownik winien dostosować się bezzwłocznie.
Jeśli nasza strona internetowa zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane tylko dla informacji Użytkowników. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z linków przez nas udostępnionych.

21. Zmiana warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdej chwili. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zostaną opublikowane online. Jednakże dalsze korzystanie z serwisu będzie uznane za akceptację nowych warunków.

22. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania ze stron internetowych są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Polskim. Podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polski w kwestii rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać na mocy niniejszych stosujemy zasady ich rozwiązywania zgodnie z procedurami Komisji Europejskiej.

 

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl